Renovering

Renovering allmänt

Enligt bostadsrättslagen 7 § (vars bestämmelser dessutom återspeglas i föreningens stadgar) får en bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  • ingrepp i en bärande konstruktion (t.ex. en bärande vägg, gäller även om bygglov har beviljats för ingreppet)
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten (avser bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett, ändring av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt), eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten (kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras såsom genom en ändrad planlösning vilken gör att lägenheten kan bli svår att avyttra, eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara, även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för, d.v.s. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

Normalt krävs däremot inte tillstånd från styrelsen för åtgärder som innebär flyttning av icke bärande väggar eller för t.ex. ommålning, tapetsering eller ny golvbeläggning.

För att ansöka om tillstånd enligt ovan skall denna blankett användas.

Kom ihåg att informera grannar om planerade och pågående renoveringsarbeten vilka kan orsaka buller eller andra olägenheter. Information lämnas lämpligen genom anslag i entrén i god tid innan renoveringsarbete påbörjas, detta gäller även vid renovering som utförs av entreprenör vid vattenskada eller liknande. Tänk även på att det kan vara bra att anslå informationen i intilliggande trapphus som kan påverkas av arbeten. Anslag bör innehålla information om renoveringsarbetenas omfattning, hur länge de bedöms pågå och kontaktuppgifter.

Renovering badrum

Renovering innebär ofta ett mer omfattande arbete som bilning, förändringar av våtskikt etc. Medlemmar uppmanas att följa nedan;

  • inför planeringen av hur man vill att badrummet skall se ut när det är klart måste man undersöka hur det kommer att påverka nuvarande vvs-rör samt kringliggande lägenheter. Vill man t.ex. flytta läge för avlopp (golvbrunnar, wc-stol, m.m.) kan det innebära förändring av bjälklagets och/eller väggars konstruktion och ljudisolering om det inte utföres rätt byggnads- och vvs-tekniskts, vilket även kan innebära ansökan om tillstånd från Byggnadsnämnd och/eller föreningens styrelse. Brf Spetsberget kräver att en “Renoveringsblankett”  fylls i och lämnas till Styrelsen vid ombyggnader av badrum.
  • kontakta alltid föreningens Styrelse inför en badrumsrenovering för besked om tillstånd och eller råd och anvisningar.
  • ta hjälp med den tekniska planeringen via en bygg- och vvs-utbildad person eller konsult. Det är även viktigt att man undersöker hur frånlufts-ventilationen / avfuktningen fungerar. Gör luftflödesmätning.
  • ta in flera anbud/offerter från minst tre certifierade och auktoriserade “badrumsrenoverare”.
  • när ni bestämt er för en entreprenör, ta en upplysning på företaget via Skatteverket och Kronofogdemyndighet att de är momsregistrerade, skatteskuldfria, m.m.
  • skriv ett avtal med entreprenören om pris, utförandets omfattning, färdigställande etc.
  • informera entreprenören om hur de ska transportera in/ut material i huset. Inga byggsopor ska placera i trapphusen eller framför entréportarna. Trapphuset och hissen ska dagligen rengöras från byggdamm m.m.

Anlita alltid ett auktoriserat företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler samt att du har rätt att erhålla Rotavdrag. Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör.

Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete.

Det är förbjudet i lag att själv göra elinstallationer.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer. Använd följande länkar

Ritningar

Ritningar för värme och sanitet i våningsplan – utom källare, entré och vindsvåning – finns upplagda och nedladdningsbara här. Observera att dessa INTE är konstruktionsritningar som redovisar byggnadens bärande stomme.

VS_ Del A vån 1
VS_ Del A vån 2-8
VS_ Del B vån 1
VS_ Del B vån 2-8
VS_ Del A & Del Bvån 9