Spetsbergsnytt november 2020

Här kommer senaste nytt från styrelsen. Det blev lite fel när vi försökte lägga in nyhetsbrevet som en PDF vilket vi ber om ursäkt för.

Vi hoppas alla mår så bra som möjligt, pandemin och mörkret till trots.

STYRELSEN
Under året har ledamöterna i styrelsen haft olika uppfattningar i vissa frågor och vi har inte alltid varit överens. Vi har dessutom, sedan i mars, varit tvungna att ha digitala styrelsemöten, vilket till viss del har försvårat vårt arbete. Detta har dessvärre inneburit att två ledamöter har valt att lämna styrelsen. Kvarvarande styrelsemedlemmar kommer fortsätta arbetet med pågående projekt, budget m.m. och kommer göra allt för att resultatet av vårt arbete ska vara det bästa för våra medlemmar och för vår fastighet.

BARN PÅ TAKET
För några veckor sedan hade vi en incident då några barn, via en av piskbalkongerna, klättrat upp på taket. Detta resulterade i att brandkåren fick hämta ner dem i sin lift.

Från piskbalkongerna är det möjligt att komma upp på taket. Vi tittar på olika möjliga åtgärder för piskbalkongerna men vi uppmanar alla föräldrar att prata med sina barn om att de inte får vistas själva på piskbalkongerna.

NYA STADGAR
Vid föreningsstämman i juni presenterades ett förslag på nya stadgar, vilket godtogs av stämman. Dock behöver förändring av stadgarna godkännas på två på varandra följande stämmor. Styrelsen har beslutat att den andra omröstningen av detta förslag, kommer att ske vid nästa föreningsstämma – i maj/juni 2021. Vi kommer m.a.o. inte att anordna en extra stämma, enbart för att rösta om detta.

SKORSTEN 
Med tanke på pågående pandemi, har styrelsen mottagit önskemål från medlemmar att de inte önskar få externa besök. Detta innebär att vi har fått avvakta med att åtgärda vissa fel i några lägenheter vilket innebär att eldningsförbudet för vissa i port 24 kvarstår.

FLÄKT / OVK
Vi har upptäckt att det är fel på en fläkt vid taket i port 18 och arbetet med att lösa detta pågår. När detta arbete är klart, kommer vi att påbörja processen med OVK.

HISSRENOVERING
Styrelsen bevakar uppföljningen från den besiktning av hissarna som har genomförts och vi räknar med att de åtgärder som krävs är genomförda inom kort.

TAKJOUR
Företaget Takjour, som hyrde en lokal i port 20, har – trotsflera uppmaningar från styrelsen – inte betalat hyran de senaste månaderna, de har misskött parkering, stört boende, skräpat ner samt använt lokalen till otillåten logi. Nu är detta avtal avslutat och styrelsen arbetar för att hitta en ny hyresgäst.

UNDERHÅLLSPLAN
Vi har, tillsammans med Delagott, arbetat fram en Underhållsplan för de nästkommande 30 åren. Vi ser inte att vi kommer att behöva höja avgifterna inom närmsta tiden.

ORDNINGSREGLER
Vi påminner än en gång om de ordningsregler som gäller i vårt hus, och då främst vad som gäller i samband med renovering. Störande renoveringsarbeten (spikande, borrande, slipande etc.) får ej utföras mellan 20:00 och 07:00 på vardagar eller mellan 20:00 och 10:00 på lördag, söndag och helgdagar. Det är ganska lyhört i huset och även om du ”bara ska sätta upp en tavla”, är det inte OK att spika kl. 00.10, slipa golv kl. 09 en söndag morgon eller borra kl. 21.30 en tisdag kväll.

CONTAINER
En container är beställd till 8-11 januari 2021 och kommer som vanligt att ställas på baksidan av huset.

JULGRAN
Även i år lyses vår gård upp av en julgran.

Övriga punkter som togs upp/följdes upp under senaste styrelsemötet:

·         Ansvarsfördelning inom styrelsen
·         Radonmätning
·         Budget 2021
·         Lokaler
·         Gymmet

Vi hoppas alla mår så bra som möjligt i dessa påfrestande tider och önskar er alla en fin Första Advent! Kom ihåg att blåsa ut ljuset?.