Spetsberget A till Ö

ABCDEFGHJKMOPRSTVÖ

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf. Spetsberget. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.
Därför följer här trivselregler som är skapade som ett komplement till föreningens stadgar och ordningsregler, och som gör att alla genom att följa dessa kan bidra till den goda gemenskapen.

A

Aktsamhet och hänsyn

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda vår gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • För allas trevnad tänk på att visa respekt för och omtanke om dina grannar.

Allmänna utrymmen

Försök att hålla rent och snyggt i alla gemensamma områden i och omkring fastigheten. Ta hand om ditt skräp och använd de askkoppar som finns utanför ytterportarna. Hjälp till att anmäla om fel eller skador uppstår på föreningens egendom som entrédörrar, belysning, läckor mm. till fastighetsskötaren eller styrelsen.

Akut skada

Om en akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren och i andra hand med styrelsen.

Akuttvättstuga

Se tvättstugor.

Andrahandsuthyrning

Se separat sida.

Anslagstavla

Anslagstavlor för information finns vid entréerna, tvättstugorna och utanför fastighetskontoret. Anslag görs även på hemsidan och återfinns under Aktuellt.

B

Balkonger

Blomlådor ska av säkerhetsskäl placeras innanför balkongräcket och piskning av mattor och sängkläder är inte tillåten på balkongerna.
Ta hänsyn till dina grannar genom att vara uppmärksam vid vattning och städning på din balkong så att det sker på ett sådant sätt att dina grannar inte störs av det.
Inglasning av balkong är inte tillåtet utan styrelsens medgivande.

Barnvagnsförråd

Barnvagnar och dylikt ska förvaras i lägenheten eller i förrådet vid respektive port. Absolut inte i trappuppgångar eller entréer (se Brandsäkerhet). Nyckel till förrådet är samma som till porten.
Barnvagnsförråd vid enréer är alltså i första hand reserverade för barnvagnsförvaring, men självklart kan outnyttjad förvaringsyta, i mån av tillgång användas till cykelparkering.
De som använder ett barnvagnsförråd för cykelförvaring kan dock förvänta sig finna sin cykel förpassad till cykelparkeringen på gården. Det står alltså barnvagnsanvändare fritt att flytta en felparkerad cykel från barnvagnsförrådet för att själv nyttja utrymmet till vad det i första hand är avsett för. Vänligen, flytta då cykeln respektfullt till anordnad plats enligt ovan.

Belysning

Om du märker att en lampa gått sönder i ett allmänt utrymme – meddela detta omgående till fastighetsskötaren för byte av lampa/lysrör.

Bibliotek

Spetsbergets “bibliotek” finns inte lägre kvar p.g.a. utrymmesbrist i källaren.

Bordtennisrum

Utanför fastighetskontoret finns ett stort rum med ett pingisbord. Detta rum används också av vår förening för informationsträffar, fester och dylikt.

Bostadsrättstillägg

Se försäkring.

Brandsäkerhet

Brandföreskrifterna tillåter ingen förvaring av lösa föremål i trapphusen. Dels för att det kan medverka till brand- och rökspridning, dels för att trappuppgången är en utrymningsväg som inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning vid brand eller annan fara. Detta gäller även för vinds- och källargångar.

 • På grund av brandförsäkringskrav ska lösa föremål som barnvagnar placeras i barnvagnsförråden eller i lägenheterna, och dörrmattor ska placeras på insidan av dörren och inte ute i trapphuset.
 • Var alltid försiktig vid hantering av eld.
 • Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare.

Bredband

I avgiften till föreningen ingår bredbandsanslutning. Leverantör är Telenor
och prestanda för närvarande 250/250 Mbit. Telefon till Telenor kundservice 020-22 22 22.

C

Cykelförråd

Cykelparkering finns på gården. Annars rekommenderas även förvaring av cyklar i källaren, där det finns mer utrymme (trappan ned vid ingång 24). Barnvagnsförråd vid enréer är i första hand reserverade för barnvagnsförvaring. De som använder ett barnvagnsförråd för cykelförvaring kan därför förvänta sig finna sin cykel förpassad till cykelparkeringen på gården.

D

Dusch

Ett utrymme med dusch och toalett finns i källaren mellan uppgång 18 och 20. Dessa kan användas vid eventuella reparationer eller om du av någon annan anledning inte kan använda ditt eget badrum. Nyckeln är densamma som till entrén.

E

Elavfall

Vid uppgång 24 finns ett utrymme med för elektroniska artiklar, såsom lampor, lysrör, gamla elapparater och dylikt.

Element (radiatorer)

Det är viktigt att du då och då kontrollerar dina element med avseende på eventuellt läckage och korrosionsskador. Det är även viktigt att då och då vrida på (”motionera”) termostatventilen på elementen för att hålla dem i gott skick. Leta efter bruna fläckar eller blåsor i lacken. Främst efter sommaren då ny värmesäsong börjar, bör du inspektera dina element. Är du osäker ta kontakt med fastighetsförvaltaren – tack!

Det är ditt ansvar att måla och kontrollera elementen. Går elementen sönder är det föreningens ansvar. Det gäller översvämningsskador också, men de får inte vara orsakade av att elementen till exempel stått och droppat en längre tid och att du inte anmält skadan.

Energi

Avgiftshöjningar föranleds ofta av höjda taxor för energi som vatten, el och fjärrvärme. Alla kan hjälpa till att motverka dessa kostnadsökningar genom att vara sparsam med bl.a. vatten och värme.

F

Fastighetsskötare/Fastighetskontor

Delagott AB ansvarar för fastighetsskötseln i vår förening. Kontaktuppgifter och nummer till jourfastighetsservice finner du här.

Fjärrvärme

Vår fastighet värms upp med fjärrvärme från Norrenergi.

Föreningsstämma

Föreningsstämman hålls årligen före maj månads utgång.

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring med Gjensidige Försäkring. I denna finns inget så kallat “bostadsrättstillägg”, vilket innebär att man som enskild medlem behöver teckna ett sådant tillägg till sin egen hemförsäkring. För mer information om tillvägagångssätt vid en skada se försäkringsbolagets hemsida.

G

Garage

På baksidan av huset finns nio garageplatser samt ett begränsat antal parkeringsplatser som förmedlas via turordningslista till intresserade medlemmar. Har du intresse av garage- eller parkeringsplats så ska anmälan göras till styrelsen. Dock råder det för närvarande en längre kötid till dessa.

Grill

Grill finns på gården för den som känner för en grillafton. Använd den gärna men för allas trevnad lämna den rengjord efter användning.

För den som vill grilla på balkongen så går det bra under förutsättning att el- eller gasolgrill används. Man är även ansvarig för att det inte ryker eller osar in till grannar.

Grovsopor

Med grovsopor avses uttjänta kläder, möbler, metall, elektronik, vitvaror etc.
Föreningen har inget grovsoprum för detta men vid minst två tillfällen per år tillhandahåller föreningen en container för borttransport av grovsopor. Övrig tid ansvarar du själv för borttransport av grovsopor. Närmaste sopstationsmottagningar är:

ÅVC Bromma

Linta gårdsväg 16
168 74 Bromma
Öppettider:
Måndag – Torsdag kl. 10.00 – 20.00
Fredag – Söndag kl. 09.00 – 17.00

Gym

Medlemmarna i vår förening har tillgång till ett gym som drivs av föreningen i uppgång 18. Tagg kan kvitteras ut efter kontakt med styrelsen. Nya öppettider fr.o.m 1/1 2020. Helgfria vardagar 06.00-22.00. Lö, sö samt helgdagar 08.00-22.00. Inga löpband eller musik före 08.00. Vänligen respektera detta. Ordningsregler finns uppsatta i lokalen. Under rådande omständigheter har vi beslutat att reservera vardagar 07.00 – 11.00 endast för personer tillhörande riskgrupper. Utöver detta så är 8.30-10.00 tisdagar jämna veckor reserverade för städning.

H

Hissar

Om hissen står stilla är det en fördel om du gör en felanmälan direkt till Hisspartner, som sköter underhållet av våra hissar, och rapporterar vad felet är för en snabbare åtgärd av felet. Kontaktuppgifter finner du här.
Sätt gärna upp en lapp om att felanmälan är gjord.

Hobbyrum

Vi har en gemensam lokal vid cykelförrådet där det finns möjlighet att snickra, måla eller utnyttja de arbetsbänkar som står till buds.

Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att de inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur ska hållas under uppsikt så att boende inte besväras och får inte rastas på föreningens gård.

J

Julgranar

Julgranar får ej slängas på gården. Klipp ner granen i en säck och kör den till sopstationen eller lämna den hos Lions som ordnar insamling i Solna Centrum efter trettondagshelgen.

K

Källar- och Vindsförråd

Till lägenheten hör två förråd. En s.k. matkällare och ett större förråd. Det stora förrådet är lokaliserat i källaren för de som bor i nedre halvan av huset och på vinden för resterande.

M

Miljöstation

Sydost om husets gavel, mot Solna Centrum, finns en miljöstation där du kan slänga tidningar, kartonger, glas, plastförpackningar, metallförpackningar och batterier.

O

Ordningsregler

Utöver föreningens stadgar tillämpas även ordningsregler för att underlätta umgänget grannar emellan.

P

Pappersinsamling

Gamla tidningar och annat returpapper lämnas för återvinning vid miljöstationen som finns sydost om husets gavel, mot Solna Centrum. Släng inte fönsterkuvert i dessa behållare.

Parabol

Paraboler får ej monteras på vägg, balkong, balkongräcke eller dylikt. Vi rekommenderar istället en prenumeration på de tv-kanaler du önskar via föreningens kabeltv- eller internetleverantör.

Parkering

All parkering på gården är förbjuden, då gården betraktas som en brandväg.
Biltrafik på gården är givetvis tillåten vid flytt, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och otympliga laster. Dock bör detta ske med största försiktighet då det finns många barn som vistas ute på gården.
Hantverkare på besök i huset kan i undantagsfall parkera efter kanten till infarten på framsidan eller efter kanten på parkeringen bakom huset.

Piskbalkonger

Det finns två stycken piskbalkonger högst upp i uppgång 18 och 24. De är låsta men kan öppnas med samma nyckel som går till porten.
Piskning eller skakning av mattor och sängkläder är ej tillåtet på balkonger, ut genom fönster eller i trapphusen.

Portkod

Portkod gäller dagtid, efter kl. 21.00 används nyckel. Var restriktiv med att lämna ut vår portkod och kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

R

Renovering

Vid större förändringar och ombyggnad kan du vara skyldig att söka styrelsens godkännande. Detta gäller t.ex. vid ingrepp i bärande konstruktioner, arbeten som berör vatten och avlopp samt elinstallationer. Se föreningens stadgar och kontakta alltid styrelsen om du är osäker på vad som gäller.
Behöver du under din renovering stänga av el eller vatten eller på något annat sätt göra något som kommer att påverka dina grannar så informera berörda grannar om detta i god tid innan.
Renoveringar och andra aktiviteter som genererar störande ljud som borrning, hamrande, sågning eller andra ej normalt förekommande ljud bör ske dagtid mellan 07.00 och 20.00 på vardagar och mellan 10.00 och 20.00 på helger.
Vänligen respektera dessa tider.

För mer information om regler vid renovering, se den här sidan.

Rökning

Rökning samt användning av tändstickor är förbjudet i vindsutrymmen, källarlokaler och alla övriga gemensamma utrymmen i fastigheten.
Det är inte tillåtet att kasta fimpar från fönster och balkonger.

S

Sophantering

Varje uppgång har ett sopnedkast som leder ned till en 1,5 m³ tank. Sopnedkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. För att undvika dålig lukt i trappuppgångarna är det viktigt att hushållssoporna paketeras väl innan de slängs i sopnedkastet. Var noggrann med att alltid stänga luckan ordentligt efter dig. Tanken töms regelbundet av en särskild sopbil som kopplar in sig på husets sopsugsystem via en plint ute vid gårdsinfarten framför 24:an.

Spetsbergsnytt

Informationsblad från styrelsen som ges ut till medlemmarna ca. 6 gånger/år.

Störande oljud

Ta hänsyn till dina grannar och undvik störande oljud mellan 22.00 och 07.00. Med störande oljud menas spelning av hög musik, vattenspolning etc.
Informera dina grannar i god tid innan om du tror att det finns risk att du kommer att störa dina grannar vid till exempel fest eller renoveringsarbeten.

Om du själv blir störd vid upprepade tillfällen, kontakta i första hand den granne det gäller och försök att reda ut problemet. I andra hand styrelsen som har det övergripande ansvaret för boendemiljön i föreningen.

T

Tvättstugor

Föreningen disponerar fyra tvättstugor, tre torkrum och ett mangelrum.
Tvättstuga 1 kan inte bokas i förhand utan är avsedd som en akuttvättstuga som bokas per timme, direkt vid användning. Du skriver upp dig på bokningslistan utanför när du börjar tvätta och har då tillgång till tvättstugan en timme per tillfälle.

Tvättstuga 2, 3 och 4 är bokningsbara och tvättid bokas på tavlan i källarkorridoren. Respektive tvättstuga har en egen lista där namn och telefonnummer antecknas vid önskad tid. För att underlätta för alla, kom ihåg att stryka din tvättid om du får förhinder. Om bokad tid ej påbörjats senast 30 minuter efter utsatt starttid äger annan medlem rätt att tvätta på den bokade tiden. Boka inte upp flera tvättider åt gången. För att tillhandahålla alla medlemmars behov råder en maxgräns på fyra timmar per tvättillfälle.

Torkrummen disponeras endast i samband med bokat tvättpass och kan nyttjas med start en timme efter tvättidens början och slut en timme efter tvättidens slut.
Observera vilket torkrum som hör ihop med respektive tvättstuga.

Exempel: om du bokat tvättid i tvättstuga 3 kl. 18.00 – 21.00 har du rätt att disponera torkrum 3 mellan kl. 19.00 – 22.00.

Den som ej disponerar en tvättstuga får ej utan vidare disponera ett torkrum. Vid behov, fråga alltid den som disponerar tvättstugan.

För allas trevnad, rengör maskiner och utrymme efter dig. Sopa och fukttorka i tvättstugor och torkrum samt avlägsna ludd från torktumlarens och torkrummets filter. Lämna alltid tvättstuga och torkrum i det skick du önskar att finna dem när du själv kommer för att tvätta nästa gång. Tvättstugorna bör ej användas mellan 23.00 och 07.00.

V

Vattenspolning

Vattenledningarna i huset är inte särskilt välisolerade och därför tränger ljudet från spolning av vatten ofta igenom våra väggar, vilket kan vara störande under nattetid. Undvik därför om möjligt vattentappning i kök mellan kl. 23.00 och 06.00.

Ventilation

Varje uppgång har en central frånluftsfläkt belägen uppe på vinden som ombesörjer ventilationen för alla lägenheter i respektive uppgång. Även rökgaserna från de öppna spisarna går genom denna fläkt och för att ventilationen i lägenheterna ska fungera på optimalt sätt ska spjällen i öppna spisarna vara stängda när du inte eldar.

Det är under inga omständigheter tillåtet att ansluta en köks- eller badrumsfläkt till byggnadens ventilationssystem.

Vill du installera en köksfläkt bör kolfilterfläkt användas.

Friskluftsventilerna som sitter under fönstren i flera rum skall i möjligaste mån hållas öppna.

Ö

Öppna spisen
Nedan följer instruktion om hur du eldar i din öppna spis.

 1. Eftersom draget i våra skorstenar är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg inför eldning.
 2. Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörr så långt bort från den öppna spisen som möjligt i rummet.
 3. Kontrollera så att samtliga fönsterventiler i lägenheten är fullt öppna.
 4. Öppna därefter spjället på den öppna spisen för att ”draget” i spisen ska komma igång.
 5. Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper eller dylikt. Försvinner röken och askan/flagor upp i skorstenen?
 6. Placera därefter torr ved i den öppna spisen.
  Börja med en “liten” brasa tills man är säker på att röken drar ut i skorstenen.
  När man ”fått fart” på brasan kan man prova att stänga fönstret/balkongdörren.
  När brasan har brunnit ut är det viktigt att stänga spjället.

OBS! Det är MYCKET VIKTIGT att spjället på spisen alltid är stängt när man inte eldar. Ett öppet spjäll kan medföra baksug i skorstenen och resultera i en rökfylld lägenhet. Spjället är stängt när armen till spjället står på botten av öppna spisen.

DET ÄR  BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR ATT SE TILL ATT SPJÄLLET I DEN EGNA ÖPPNA SPISEN ÄR STÄNGT NÄR MAN INTE ELDAR!

Om rökgasfläktarna av någon anledning stannar, om många eldar samtidigt eller använder fuktig ved som ryker mycket, kan det hända att rökgasfläktarna inte förmår suga ut all rök. Röken tar då lättaste vägen ut – vilket också kan vara ner. Om just ditt spjäll är öppet kan den allmänna ventilationen skapa ett baksug som resulterar i att lägenheten rökfylls med både materiella skador och hälsofara som följd

Övrigt
Har du övriga frågor, förslag eller idéer kontakta gärna föreningens.
Kontaktuppgifter finner du här.