Om stambyte igen

För snart tre veckor sedan informerades om att anbudsdag angetts till den 28 februari, ca en månad försenad på grund av dröjsmål vid framtagande av handlingar för elinstallationer.

Föreningen har mottagit anbud som möjliggör en konkurrensutsatt och fackmässig upphandling. Utvärdering av inkomna anbud har påbörjats och kommer troligen att pågå även under nästa vecka.

Byggbranschen har en markant högre beläggningsgrad bara under de senaste månaderna, vilket påverkar alla planerade/önskade projekt. Det märks både på responstid och på andelen tillfrågade som tackar nej. Vi, liksom alla andra påverkas av tillgång och efterfrågan på marknaden och gör det som behövs för att finna rätt entreprenör för vårt projekt.
Vi gör allt vi kan för att säkerställa att vi får den bästa tänkbara entreprenören ur aspekterna tid, kvalitet och totalkostnad
Vi är medvetna om att vi alla som bor i föreningen behöver information för att kunna planera för alternativt boende eller i övrigt genomlida detta projekt så smärtfritt som möjligt.
I dialog med entreprenörerna poängterar vi önskemålet att hitta den bästa balansen mellan ekonomi och genomförandetid, men vi är liksom alla andra påverkade av branschens kapacitetsutnyttjande. Den preliminära tidplanen påverkas av vad som är praktiskt möjligt för den entreprenör som valet slutligen faller på. Hänsyn tas då till vad som anses bli den bästa lösningen beträffande tid, ekonomi och kvalitet för föreningen och oss medlemmar.

Det bästa sättet att hålla sig informerad om fortsättningen är att följa de uppdateringar som läggs ut på hemsidan. Vår uppfattning är att de flesta av oss är nöjda med den information som läggs upp kontinuerligt. Självklart finns det vissa av oss som på ett eller annat sätt är förhindrade att ta del av den information som läggs upp, och som hellre vill ha den på papper i brevlådan. Vi tror dock att en återgång till Spetsbergsnytt med fyra – fem nummer per år i brevlådan skulle medföra ett sämre informationsflöde totalt sett.

Medlemmar som är villiga att bidra med en tydligare och effektivare informationsspridning är varmt välkomna att anmäla sitt intresse och påbörja det arbetet när som helst.

/Styrelsen

Senaste nytt om stambyte

Stamrenoveringen ligger nu i en upphandlingsfas, dessvärre något försenad på grund av dröjsmål vid framtagande av handlingar/rambeskrivning för elinstallationer.

Anbudsdag är satt till den 28 februari och möten har hållits med sammanlagt fem tänkbara anbudslämnare.

Vi vill poängtera att meddelade tider är en tidplan vi haft som riktmärke, sedan är det som bland annat enligt ovan så att händelser inträffar som påverkar tidplanen och arbetenas utförande. I slutänden är det ju i samråd med den entreprenör vi vill jobba med som den verkliga tidplanen utformas.

Vi vet ännu inte om förseningen kommer att påverka tidpunkten för när stamrenoveringen påbörjas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vett och etikett om sopor

sopor

När sopbilen skulle tömma soporna tidigare i veckan kunde de inte suga ut helt i 24:an. Det var stopp.

Tack vare två engagerade medlemmar ligger skräpet efter stoppet inte längre kvar i källarkorridoren. De två flitiga hade säkerligen velat göra något trevligare än att städa bland andras sopor.

Tänk på att paketera era sopor väl, inte överfylla soppåsen och att knyta den ordentligt.

/Styrelsen

Sopsugen fungerar igen

Hej,

som ni kanske lagt märke till är luckorna till våra sopnedkast inte längre lappade med förbud. Det är alltså återigen tillåtet att använda dem för att slänga hushållsavfall i. Orsaken till att de inte fungerade har visat sig vara en trasig ventil. Det var ju skönt att vi slipper gräva upp halva trädgården för att byta den rörledningen de inledningsvis trodde var trasig. Företaget Envac som sköter underhållet på vår sopsuganläggning har varit något sparsamma och otydliga i sin kommunikation med föreningen, vilket gjort det svårt för oss att uppdatera informationen.

Tack för visat tålamod!

Läs gärna mer om föreningens sophantering här.

Hälsningar Styrelsen

Barnvagnsförråd mm

Hej,

Vår fastighetsskötare från Cemi anmärker återkommande på att barnvagnar och annan materiel ställs upp felaktigt på vilplan i trapphusen. Detta är så klart inte tillåtet då trapphusen är angreppsvägar för räddningstjänst och ambulanspersonal vid brand, akut sjukdom eller olycka.

Cykelparkering är sedan lång tid hänvisad till anordnade platser på husets gård eller cykelförrådet i källaren. Senast den 29 mars 2016 informerades genom föreningens hemsida att förrådsutrymmen vid entréerna är reserverade för barnvagnar. Självklart kan outnyttjad förvaringsyta, i mån av tillgång användas till cykelparkering.

De som använder ett barnvagnsförråd för cykelförvaring kan dock förvänta sig finna sin cykel förpassad till cykelparkeringen på gården av någon irriterad barnvagnsanvändare. Det står alltså barnvagnsanvändare fritt att flytta en felparkerad cykel från barnvagnsförrådet för att själv nyttja utrymmet till vad det i första hand är avsett för. Vänligen, flytta då cykeln respektfullt till anordnad plats enligt ovan.

Barnvagn eller annat föremål, felaktigt uppställt i trapphus kan förväntas bli omhändertaget av vår fastighetsskötare. Detta sker dock inte utan föregående uppmaning med skriftligt meddelande fäst vid godset eller föremålet. Det vore tacksamt om inte fler än de som redan gör det, använder denna möjlighet att bli av med avfall. Läs gärna mer om hantering av grovsopor på vår hemsida, här.

Med hopp om att alla förstår att dessa uppmaningar handlar om säkerhet i huset, trivsel och föreningens ekonomi.

Styrelsen

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Brf Spetsberget kommer att hållas torsdag 6 april, klockan 19:00, i Hallens Äldrecentrum (Bokcaféet) Lövgatan 43-45.

Efter stämman hålls ytterligare en frågestund inför stamrenoveringen. Vår Projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten deltar och svarar på frågor.

Kallelse till föreningsstämman delas stadgeenligt ut i pappersform, jämte tryckt årsredovisning. Observera att motioner till föreningsstämman ska lämnas in senast den 1 februari,  i föreningens postlåda Virebergsvägen 18 NB, till fastighetskontorets brevinkast i källaren vid pingisrummet eller med mejl till spetsberget@gmail.com.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Hushållsavfall

Som ni säkert märkt, av lappar på luckorna till sopnedkasten är det problem med föreningens sopsug-anläggning.

SUEZ Recyling AB, som sköter tömningen av vårt system har observerat att tömningen inte fungerar normalt, och därför gjort en felanmälan till Envac.  Envac är det företag som levererat och underhåller sopsugsanläggningen. De har gjort en första kontroll och misstänker att det kan finnas en skada på röret ut till gatan. Det råder dock oklarhet om de verifierat denna misstanke eller inte. Filmning av röret skulle enligt uppgift gjorts av Envac i början av denna vecka. Suez har idag meddelat att en filmning av röret ska göras under nästa vecka. Om det är den första filmningen som blivit försenad eller om det är en kompletterande filmning råder det oklarhet om.

Beroende på vad som framkommer från filmningen (vilken omgång det nu är?) kan anläggningen behöva åtgärdas genom uppgrävning av den gamla ledningen och efterföljande renovering eller utbyte.

Tills dess kan som meddelat våra sopnedkast inte användas.

Hushållsavfall ska tills vidare kastas i container utanför port 18.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Information om stamrenovering

Inom ca en vecka kommer förfrågningsunderlaget för vår stamrenovering skickas till lämpliga byggentreprenörer för senare anbudsgivning.

Styrelsen har tillsammans med vår projektledare, Johan arbetat fram ett grundutförande för badrumsinredning. Detta innefattar ny wc, tvättställ, handdukstork och dusch med duschvägg eller badkar med dusch. För väggbeklädnad blir det vitt kakel i fyra valbara utföranden. Klinker till golv finns i fyra olika kulörer att välja mellan. Inom grundutförandet erbjuds även ett valbart alternativ att utföra en av väggarna med samma klinker som golvet, som en fondvägg.

Styrelsen har även rekommenderats och beslutat att badrum ska kompletteras med takbelysning för bättre allmänljus i badrummen. Projektledaren och styrelsen tittar på möjligheten till alternativa planlösningar för bättre utnyttjande och funktion i badrummen. Denna bestäms dock slutgiltigt i samråd med byggentreprenören när man ser vad som är tekniskt möjligt.

Alla bostadsrättshavare kommer ges tillfälle under en bestämd tidsperiod att själva boka ett möte med byggentreprenören för frågor och att göra val inom grundutförandet och eventuella tillval.

Inför dessa möten kommer valt grundutförande och några rekommenderade alternativ för tillval att ställas ut i pingisrummet, i vår källare. Därutöver är det fritt fram att på egen hand besöka fasta utställningslokaler för mer inspiration, till exempel i Ulvsunda industriområde.

För bostadsrättshavare som inte bokar och kommer till möte, eller på annat sätt meddelar val och eventuella tillägg, återställs badrummet enligt grundutförandet. I detta ingår då alternativet dusch med duschvägg.

Tidplanen är som tidigare meddelats att entreprenaden påbörjas någon gång under maj månad. I förfrågningsunderlaget anges krav på att arbetet ska påbörjas inom denna tid.

Mer information om stamrenoveringen, från tidigare utskick och möte finns att läsa här.

Ytterligare en informationsträff är planerad att hållas i samband med vår ordinarie föreningsstämma, under första veckan i April. Slutgiltigt datum meddelas inom kort.

För det passar vi återigen på att påminna om att sista dag för att lämna motion till stämman är den 1 februari.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Spetsbergsnytt mm förändrad utgivning/distribution

I tidigare nummer av Spetsbergsnytt har det informerats om försök att införa ett mejlsystem som gör det enklare för styrelsen att distribuera vårt nyhetsbrev och annan viktig information som läggs upp på vår hemsida mellan utgivningstillfällena.
Den teknik som inledningsvis provades har dock inte fungerat bra och därför har Spetsbergsnytt fortsatt att delats ut i pappersform eller genom e-post till de som önskat.
Nu är dock ett annat system för utskick av elektroniskt nyhetsbrev provat. Den 18 december distribuerades Spetsbergsnytt nr 115 ut till 82 mejlkonton, som då var registrerade på föreningens lista för elektroniskt nyhetsbrev (mejllistan). Av dessa finns det förstås bostadsrättshavare/hushåll/lägenheter som registrerat fler än en adress till listan.
En knapp vecka senare provades genom samma system en funktion med automatisk distribution av nyhetsuppdatering från föreningens hemsida, så kallad RSS (Rich Site Summary). Detta innebär att det vid en uppdatering av nyheter under “Aktuellt” på föreningens hemsida, automatiskt inom ett dygn kommer att skickas ett mejl med nyheten till de mejladresser som är registrerade på nämnda lista.
Den nyhet som skickades vid 12-slaget natten mot julafton, 24 december var av relativt lågt nyhetsvärde och vi hoppas att ingen tagit illa upp av det. I en viss överambition skickades meddelandet dessutom ytterligare en gång ut mitt på dagen på julafton.Vi ber om ursäkt för det misstaget.
Vid en genomgång av statistik från mejlsystemet är det fortfarande 22 av bostadsrättshavarna som valt att inte registrera någon mejladress till föreningens lista och därmed inte fått spetsbergsnytt nr 115 eller de två nyhetsuppdateringarna distribuerade. Spetsbergsnytt kommer som tidigare meddelats att även fortsättningsvis anslås i källaren utanför tvättstugorna. Det går naturligtvis fortfarande bra för den som är intresserad att registrera sig till mejllistan. Detta görs på hemsidan http://spetsberget.se.
Av de 71 bostadsrättshavare som valt att registrera en eller flera adresser till, eller som genom tidigare mejlkontakt blivit automatiskt registrerade till mejllistan, är det 7 som ännu inte öppnat något av nämnda utskick. Det kan bero på att de inte läser sin mejl eller att deras mejlkonto är anslutet till ett skräppostfilter som nekat distribution av mejl genom det system vi valt. System kallas “Mailchimp”, så ni som valt att registrera er till mejllistan och ändå inte fått dessa meddelanden bör kontrollera om de ligger i en särskild “skräppostkorg” kopplat till ert mejlkonto. För användare av g-mail finns en instruktion upplagd på vår hemsida som visar hur inställningarna i g-mail kan ändras för att spetsbergsnytt och andra utskick inte ska blockeras, se http://spetsberget.se/for-medlemmar/spetsbergsnytt/
För er som angett en företags-mejladress till vår mejllista är det möjligt att spetsbergsnytt filtreras bort med ett mer avancerat och mindre förlåtande Spamfilter. Beroende på er arbetsgivares policy går det kanske att göra någon inställning så att spetsbergsnytt kan passera filtret. Det är dock inte ett beslut som Brf Spetsberget råder över. Kontakta din arbetsgivares systemadministratör i så fall.
Vi hoppas att det inte är för många av er som blir arga över detta nya sätt att distribuera nyheter och information. Ambitionen är ju så klart att informationsflödet till medlemmar med detta sätt ska bli både snabbare, större och mer kontinuerligt.
Hör gärna av er till styrelsen med synpunkter eller frågor.

Styrelsen