Ändring av årsavgift och tidsplan för stambyte

Hej medlemmar.

Nu är det klart med det finansiella gällande stambytet.

Det kommer att from Augusti bli en hyreshöjning på 25%.
Avier kommer att skickas ut senare än vanligt, beklagar om det ställer till besvär, men det var nödvändigt för att få det rätt ifrån början.

Nu finns även tidsplanen inför tillvalsmöten och stambytet uppe på hemsidan, Här.

Med önskan om en trevlig sommar!

Frågestund om stambyte

Tisdag den 4 april tecknade föreningen avtal med LPT Construction avseende totalentreprenad för genomförande av stambyte mm. Efter den ordinarie föreningsstämman, den 6 april hölls ett informationsmöte där vi medlemmar erbjöds ställa frågor om projektet. Vid mötet deltog vår inhyrda projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten och entreprenörens representant Christoffer Jegendal.
Entreprenören har gjort en tidplan för projektet och beräknar att påbörja etablering under vecka 33, i år 2017. Då det tydligen förekommit missförstånd om genomförandetiden vill vi förtydliga att den totala tiden för ett stambytet beräknas vara 38 veckor plus uppehåll för jul- och nyårshelgerna, med detta avses alltså entreprenadtiden för hela byggnaden. Den tid som varje lägenhet är ianspråktagen för arbeten är dock enligt tidigare information.
En del i förtydligandet är att den beräknade tiden inte är unik för en byggnad av denna storlek och entreprenören har inte räknat med att ta extra lång tid på sig för att stambytet ska bli så jobbigt som möjligt för oss som bor här.
Tillvalsmöten kommer att hållas under maj – juni. Kallelse för det och annan info delas ut i brevlådorna.

Om stambyte igen

För snart tre veckor sedan informerades om att anbudsdag angetts till den 28 februari, ca en månad försenad på grund av dröjsmål vid framtagande av handlingar för elinstallationer.

Föreningen har mottagit anbud som möjliggör en konkurrensutsatt och fackmässig upphandling. Utvärdering av inkomna anbud har påbörjats och kommer troligen att pågå även under nästa vecka.

Byggbranschen har en markant högre beläggningsgrad bara under de senaste månaderna, vilket påverkar alla planerade/önskade projekt. Det märks både på responstid och på andelen tillfrågade som tackar nej. Vi, liksom alla andra påverkas av tillgång och efterfrågan på marknaden och gör det som behövs för att finna rätt entreprenör för vårt projekt.
Vi gör allt vi kan för att säkerställa att vi får den bästa tänkbara entreprenören ur aspekterna tid, kvalitet och totalkostnad
Vi är medvetna om att vi alla som bor i föreningen behöver information för att kunna planera för alternativt boende eller i övrigt genomlida detta projekt så smärtfritt som möjligt.
I dialog med entreprenörerna poängterar vi önskemålet att hitta den bästa balansen mellan ekonomi och genomförandetid, men vi är liksom alla andra påverkade av branschens kapacitetsutnyttjande. Den preliminära tidplanen påverkas av vad som är praktiskt möjligt för den entreprenör som valet slutligen faller på. Hänsyn tas då till vad som anses bli den bästa lösningen beträffande tid, ekonomi och kvalitet för föreningen och oss medlemmar.

Det bästa sättet att hålla sig informerad om fortsättningen är att följa de uppdateringar som läggs ut på hemsidan. Vår uppfattning är att de flesta av oss är nöjda med den information som läggs upp kontinuerligt. Självklart finns det vissa av oss som på ett eller annat sätt är förhindrade att ta del av den information som läggs upp, och som hellre vill ha den på papper i brevlådan. Vi tror dock att en återgång till Spetsbergsnytt med fyra – fem nummer per år i brevlådan skulle medföra ett sämre informationsflöde totalt sett.

Medlemmar som är villiga att bidra med en tydligare och effektivare informationsspridning är varmt välkomna att anmäla sitt intresse och påbörja det arbetet när som helst.

/Styrelsen

Senaste nytt om stambyte

Stamrenoveringen ligger nu i en upphandlingsfas, dessvärre något försenad på grund av dröjsmål vid framtagande av handlingar/rambeskrivning för elinstallationer.

Anbudsdag är satt till den 28 februari och möten har hållits med sammanlagt fem tänkbara anbudslämnare.

Vi vill poängtera att meddelade tider är en tidplan vi haft som riktmärke, sedan är det som bland annat enligt ovan så att händelser inträffar som påverkar tidplanen och arbetenas utförande. I slutänden är det ju i samråd med den entreprenör vi vill jobba med som den verkliga tidplanen utformas.

Vi vet ännu inte om förseningen kommer att påverka tidpunkten för när stamrenoveringen påbörjas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vett och etikett om sopor

sopor

När sopbilen skulle tömma soporna tidigare i veckan kunde de inte suga ut helt i 24:an. Det var stopp.

Tack vare två engagerade medlemmar ligger skräpet efter stoppet inte längre kvar i källarkorridoren. De två flitiga hade säkerligen velat göra något trevligare än att städa bland andras sopor.

Tänk på att paketera era sopor väl, inte överfylla soppåsen och att knyta den ordentligt.

/Styrelsen

Sopsugen fungerar igen

Hej,

som ni kanske lagt märke till är luckorna till våra sopnedkast inte längre lappade med förbud. Det är alltså återigen tillåtet att använda dem för att slänga hushållsavfall i. Orsaken till att de inte fungerade har visat sig vara en trasig ventil. Det var ju skönt att vi slipper gräva upp halva trädgården för att byta den rörledningen de inledningsvis trodde var trasig. Företaget Envac som sköter underhållet på vår sopsuganläggning har varit något sparsamma och otydliga i sin kommunikation med föreningen, vilket gjort det svårt för oss att uppdatera informationen.

Tack för visat tålamod!

Läs gärna mer om föreningens sophantering här.

Hälsningar Styrelsen

Barnvagnsförråd mm

Hej,

Vår fastighetsskötare från Cemi anmärker återkommande på att barnvagnar och annan materiel ställs upp felaktigt på vilplan i trapphusen. Detta är så klart inte tillåtet då trapphusen är angreppsvägar för räddningstjänst och ambulanspersonal vid brand, akut sjukdom eller olycka.

Cykelparkering är sedan lång tid hänvisad till anordnade platser på husets gård eller cykelförrådet i källaren. Senast den 29 mars 2016 informerades genom föreningens hemsida att förrådsutrymmen vid entréerna är reserverade för barnvagnar. Självklart kan outnyttjad förvaringsyta, i mån av tillgång användas till cykelparkering.

De som använder ett barnvagnsförråd för cykelförvaring kan dock förvänta sig finna sin cykel förpassad till cykelparkeringen på gården av någon irriterad barnvagnsanvändare. Det står alltså barnvagnsanvändare fritt att flytta en felparkerad cykel från barnvagnsförrådet för att själv nyttja utrymmet till vad det i första hand är avsett för. Vänligen, flytta då cykeln respektfullt till anordnad plats enligt ovan.

Barnvagn eller annat föremål, felaktigt uppställt i trapphus kan förväntas bli omhändertaget av vår fastighetsskötare. Detta sker dock inte utan föregående uppmaning med skriftligt meddelande fäst vid godset eller föremålet. Det vore tacksamt om inte fler än de som redan gör det, använder denna möjlighet att bli av med avfall. Läs gärna mer om hantering av grovsopor på vår hemsida, här.

Med hopp om att alla förstår att dessa uppmaningar handlar om säkerhet i huset, trivsel och föreningens ekonomi.

Styrelsen

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Brf Spetsberget kommer att hållas torsdag 6 april, klockan 19:00, i Hallens Äldrecentrum (Bokcaféet) Lövgatan 43-45.

Efter stämman hålls ytterligare en frågestund inför stamrenoveringen. Vår Projektledare, Johan Norling från Svenska Stambyten deltar och svarar på frågor.

Kallelse till föreningsstämman delas stadgeenligt ut i pappersform, jämte tryckt årsredovisning. Observera att motioner till föreningsstämman ska lämnas in senast den 1 februari,  i föreningens postlåda Virebergsvägen 18 NB, till fastighetskontorets brevinkast i källaren vid pingisrummet eller med mejl till spetsberget@gmail.com.

Styrelsen för Brf Spetsberget

Hushållsavfall

Som ni säkert märkt, av lappar på luckorna till sopnedkasten är det problem med föreningens sopsug-anläggning.

SUEZ Recyling AB, som sköter tömningen av vårt system har observerat att tömningen inte fungerar normalt, och därför gjort en felanmälan till Envac.  Envac är det företag som levererat och underhåller sopsugsanläggningen. De har gjort en första kontroll och misstänker att det kan finnas en skada på röret ut till gatan. Det råder dock oklarhet om de verifierat denna misstanke eller inte. Filmning av röret skulle enligt uppgift gjorts av Envac i början av denna vecka. Suez har idag meddelat att en filmning av röret ska göras under nästa vecka. Om det är den första filmningen som blivit försenad eller om det är en kompletterande filmning råder det oklarhet om.

Beroende på vad som framkommer från filmningen (vilken omgång det nu är?) kan anläggningen behöva åtgärdas genom uppgrävning av den gamla ledningen och efterföljande renovering eller utbyte.

Tills dess kan som meddelat våra sopnedkast inte användas.

Hushållsavfall ska tills vidare kastas i container utanför port 18.

Styrelsen för Brf Spetsberget