Container för grovsopor

Nu får vi åter ett tillfälle att rensa i våra förråd.

Helgen den 13 – 15 maj kommer container för grovsopor att ställas upp sedvanligt på baksidan av huset.

Viktig information om container!

Container för grovsopor kommer vara uppställd på husets baksida vid garagen, från fredag morgon till söndag kväll.

Tänk på att följa krav på lastning och innehåll för att undvika besvär och merkostnad för föreningen.

Följande får inte slängas i container:

  • Asbest (från exempelvis bygg-, takskivor eller rörisolering).
  • Elektriskt och elektroniskt avfall, EEA (allting med sladd, batteri eller solcell).
  • Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material).
  • Produkter med freon (kylskåp, frysboxar).
  • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor).
  • Organiskt avfall.
  • Däck och liknande

Elektriskt, elektroniskt avfall och ljuskällor ställs som annars i källaren utanför fastighetskontoret.

Container får inte fyllas över kanten.

Föreningsstadgar

I samband med att föreningen anmodat om åtgärder i lägenheter efter den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har det inkommit frågor om bostadsrättshavarens underhållsansvar. Detta ansvar regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Mottagna frågor handlar i allmänhet om ansvar för åtgärder utförda av tidigare bostadsrättshavare. Även detta ansvar regleras tydligt i föreningens stadgar.

Det har kommit frågor från medlemmar till föreningen med formuleringar, som: “Jag/Vi tycker att…”

Vi vill påminna om att styrelsen, som företräder föreningen och dess medlemmar inte agerar utifrån eget tyckande. Grunden för vårt agerande är alltid bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Föreningens stadgar finns att läsa på vår hemsida; http://spetsberget.se/for-medlemmar/stadgar/

Anslag vid renoveringsarbeten

Föreningen har på senare tid mottagit frågor om pågående renoveringsarbeten. Vi är medvetna om att det i förekommande fall rört sig om entreprenörer som utfört arbeten vid åtgärder efter vattenskador och liknande. Detta är i vissa fall arbeten som föreningen beställt och att det därför bör vara styrelsens uppgift att informera om. Det är dock sällan information om när arbeten påbörjas kommer föreningen och styrelsen till del och vi hoppas därför på att få er hjälp att informera era grannar om förestående renoveringsarbeten.

Information lämnas lämpligen genom anslag i entrén i god tid innan renoveringsarbete påbörjas (både vid eget arbete och som sagt gärna även när föreningen eller vår tekniska förvaltare beställt arbete i enskild lägenhet). Tänk även på att det kan vara bra att anslå informationen i intilliggande trapphus som kan påverkas. Anslag bör innehålla information om renoveringsarbetenas omfattning, hur länge de bedöms pågå och kontaktuppgifter.

Information om renoveringsarbeten (stambyte)

Denna information är tidigare utdelad i pappersform.

Styrelsen har i samband  med framtagande av en ny ekonomisk plan för föreningen låtit utföra en teknisk statusbesiktning som omfattar byggnad, installationer och fastigheten i övrigt. Utlåtande från besiktningen visar att en stor del av byggnadens VVS-installationer har eller är på god väg att uppnå sin tekniska livslängd och därför är i behov av utbyte.

Behovet av utbyte omfattar:

  • fjärrvärmeundercentral, med utrustning i huvudsak från ca 1980
  • värmestammar och stamregleringsventiler, vilka i huvudsak är från byggnadsåret
  • stamledningar för avlopp, tappkallvatten och tappvarmvatten är också  från byggnadsåret.

Även elinstallationer i byggnaden är i huvudsak från byggnadsåret och i stort behov av utbyte, vilket anses vara lämpligt att göra i samband med övriga stambyten.

Hur går detta till?

Sittande styrelse har inte möjlighet att påbörja planering och upphandling för huvuddelen av nämnda arbeten. Vi har en ambition om att göra en upphandling av leverantör för utbyte av fjärrvärmeundercentralen, att genomföras under sommarperioden 2016.

Inför val av ny styrelse vid föreningsstämman 2016 ser vi ett behov av att särskilt tillsätta två medlemmar att vara dedicerade för handläggning, upphandling och kommunikation mm för detta relativt omfattande renoveringsarbete. Detta upplägg visar sig efter andra nyligen genomförda projekt i föreningen vara nödvändigt. Inte för att handläggningen av projekten i sig varit särskilt betungande, utan för att det finns enskilda medlemmar som milt uttryckt haft ett ynkligt och hjärtlöst beteende mot tidigare styrelsemedlemmar som tagit på sig denna typ av funktion. Vi tror därför att det är lämpligt att särskilja handläggningen av projektet från det ordinarie förvaltningsarbetet i styrelsen.

För renoveringsarbetet i sig tillsätts senare en extern projektledare som sköter upphandling av entreprenör och senare byggledning i samråd med styrelsens representanter.

Sannolikt genomförs stambytet genom totalentreprenad, vilket innebär att upphandlad entreprenör utför projektering, byggnadsarbeten och installationer.

Tidplan

Vår 2016 – upphandling av leverantör för utbyte av fjärrvärmeundercentral att genomföra sommar 2016 (utförs av nuvarande styrelse).

Höst 2016 – upphandling av projektledningsföretag för stamrenovering.
Under sen höst 2016 bör även upphandling av entreprenör vara klar eller nära förestående.

Vår 2017 – projektering.

Sommar 2017 – start av stambyte. tid för genomförande bedöms vara ca 26 veckor.

Frågor

Ingen av oss som sitter i den nuvarande styrelsen har tidigare varit med om, och inte heller planerat för eller utfört denna typ av renoveringsarbete. Vi ser därför ingen möjlighet att svara på frågor i detalj kring detta.

För att samla information och för kommande behov har vi dock öppnat ett särkilt mejlkonto:

spetsberget.stambyte@gmail.com

Skicka gärna frågor eller tips, men räkna inte med att få något bra svar på ett tag.

Kontakta gärna valberedningen om du vill bidra i styrelsens arbete eller att arbeta särskilt i detta renoveringsprojekt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen